Regler för Synergy:s Teammedlemmar

Kära Synergy norska Teammedlemmar.

Jag önskar påminna er om de regler för Synergy:s teammedlemmar som finns med i Oppstartsskjemat för Norge, såväl i Policies och handlingsplaner, vilka ni alla samtyckte till när ni blev medlemmar hos Synergy WorldWide.

Jag önskar speciellt belysa följande delar av dessa dokument:

Oppstartsskjema:

De norske medlemmene I Synergy Worldwide har ikke lov til å:

1. Bedrive noen form for markedsføring a. I aviser, på TV eller radio, eller b. Snakke om Synergy Worldwide, Nature’s Sunshine eller deres partnere i aviser, på TV eller Radio. c. Over Internet uten skriftlig godkjennelse fra Synergy Worldwide compliance department. Dette inkluderer enhver web representasjon slik som opplærings eller support sider.
2. Svare på spørsmål fra reportere angående Synergy Worldwide, Nature’s Sunshine eller deres partnere. I tilfeller hvor medlemmer får spørsmål fra media, skal de gi dem adressen eller telefonnummer til deres lokale General Manager i Synergy WorldWide.
3. Arrangere rekrutteringsmøter som åpne for andre enn eksisterende medlemmer, de som arrangerer møter må registrere alle som kommer på møtene for å forsikre seg om at det er kun medlemmer som deltar på møtene.
4. Å komme med ulovlige påstander om produktene slik som ulovlige medisinske eller helsepåstander, eller å snakke om Synergy’s morselskap eller deres underselskaper/leverandører. Slik oppførsel og overtredelse vil bli tatt svært alvorlig og strengt behandlet.
5. Produsere eget opplæringsmateriell eller bruke annet opplæringsmateriell enn det som er gitt ut av upline.

Policies och handlingsplaner: Synergys etikkodex Som en oberoende leverantör och teammedlem i Synergy, lovar och godkänner jag att:

• Jag kommer att vara artig, respektfull, ärlig och rättvis i alla mina förehavanden medan jag verkar som oberoende teammedlem i Synergy. Därutöver, kommer jag att utföra min yrkesverksamhet på ett sätt som förhöjer mitt rykte liksom Synergys goda rykte.
• Jag kommer att fullfölja mitt ledarskapsansvar som sponsor genom att träna, assistera, och på andra sätt stödja teammedlemmarna i min försäljningsorganisation. Jag kommer att respektera alla sponsorförhållanden bland teammedlemmar i Synergys familj och kommer inte att försöka inkräkta på eller förändra dessa förhållanden. Jag kommer inte att göra nedvärderande eller osanna påståenden om någon annan av Synergys teammedlemmar.
• Jag kommer att följa policies och handlingsplaner efter bästa förmåga, och anstränga mig för att följa såväl andan som ordalydelsen i dessa policies och handlingsplaner.
• Jag kommer att hålla mig till de villkor och bestämmelser som jag förband mig till vid underskrivandet av min medlemsansökan.
• Jag kommer inte att diagnostisera eller ordinera behandling för sjukdom och inte heller göra några anspråk. Jag kommer aldrig att rekommendera någon att avbryta en läkares eller annan vårdpersonals behandling, rekommendationer eller medicinering.
• Jag kommer inte att ge oriktiga framställningar eller föreställningar beträffande den potentiella inkomst som kompensationsplanen kan ge.
• Jag kommer inte att ge oriktiga framställningar om Synergys produkter eller kompensationsplan; inte heller kommer jag att delta i någon nedvärderande, vilseledande, bedräglig eller illegal verksamhet.
• Jag kommer att garantera all kundförsäljning enligt villkoren i kundreturpolicyn.
• Jag kommer inte att utelämna, eller orsaka eller tillåta utelämnandet av, något material som har att göra med Synergys produkter, kompensationsplan eller policies och handlingsplaner.
• Jag kommer inte att använda, eller orsaka eller tillåta användandet av, bedrägeri, tvång, trakasserier eller samvetslösa eller orättmätiga medel för att marknadsföra Synergy Worldwides produkter eller kompensationsplan.

4.6. Uttalanden vid marknadsföring och försäljning av produkter: En teammedlem ska inte göra några obehöriga framställanden eller försäljningserbjudanden från Synergy, dess marknadsföringsplaner några av, inbegripet medlemskapsavgifter, medicinska anspråk, terapeutiska anspråk eller några andra framställningar som strider mot Synergy Worldwides policies. Alla framställanden vid marknadsföring och produktförsäljning måste vara fullständiga, korrekta och sanningsenliga beträffande grad, kvalitet, funktion och tillgänglighet. En teammedlem kan aldrig ordinera Synergys produkter som lämpliga för behandling av någon sjukdom.

Vänligen tillse att ni och era downline känner till dessa och alla andra riktlinjer och att ni alla håller dessa regler. Om du har några frågor gällande detta, vänligen kontakta Kundtjänst.

Vänligen,

Lynn E. Ohman
Direktör, Global Distributor Compliance
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us